Η έννοια της κοινωνικής / πολιτιστικής οικονομίας – την οποία θέλουμε να προσεγγίσουμε μέσω των δράσεων της «On Hold» – έχει πολλές αναγνώσεις και διαφορετικές οπτικές. Αφενός, για το ίδιο το σύστημα θα μπορούσε να αποτελέσει μία βαλβίδα εκτόνωσης της κρίσης, εργαλείο για την απάλυνση των κοινωνικών διαφορών αλλά και μηχανισμό εξομάλυνσης των ραγδαία οξυμένων κοινωνικών ανισοτήτων. Αφετέρου, η δική μας προσέγγιση, «βλέπει» την κοινωνική / πολιτιστική οικονομία και την κοινότητα μας ως μια προσπάθεια συλλογικής δράσης που ανοίγεται στην κοινωνία και επανακαθορίζει την πολιτιστική δράση. Η μετατροπή της «Σε Αναμονή» από άτυπη ομάδα σε επίσημο Οργανισμό προσφέρει δυνατότητες αξιοποίησης της προσπάθειάς μας σε επίπεδο στόχευσης και λειτουργίας.

Επιδίωξή μας είναι να διαφυλαχθεί η ουσία του Οργανισμού ως συλλογικό, δημοκρατικό & καλλιτεχνικό εγχείρημα που προσφέρει λύσεις σε πραγματικές ανάγκες και παράγει καλλιτεχνικό προϊόν υψηλών προσδοκιών προς όφελος όλων  των αδυνάμων & ευπαθών ομάδων της κοινωνίας μας. Για το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο η Ομάδα μας να εξειδικεύσει και να επιμείνει στην εφαρμογή βασικών αρχών (Σεβασμός – Εμπιστοσύνη – Φιλότιμο – Ανθρωπιά – Αλληλεγγύη) οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση όλων των δράσεών μας